Μεταπτυχιακό Μάθημα: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση των Πολιτικών Ισότητας

2016/02/26

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΦΥΛΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ” ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΦΕΚ Ίδρυσης                    Οδηγός Σπουδών

Δευτέρα 17:00-20:00

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και η εξοικείωση με μεθόδους και παρεμβάσεις που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής (σχεδιασμός, εφαρμογή, παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγηση κλπ) των δημόσιων πολιτικών, ώστε αυτές να προωθούν την ισότητα των φύλων και τη μείωση του χάσματος του φύλου (gender gap).

Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικές γνώσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των σπουδών φύλου στον τομέα αυτό και εμπειρική διερεύνηση συγκεκριμένων πολιτικών ισότητας των φύλων των διεθνών, ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών οργανισμών σε βασικούς τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτικής.

Η έμφυλη ισότητα μπορεί να προωθηθεί με (τουλάχιστον) δύο τύπους παρεμβάσεων, η επιτυχία των οποίων συναρτάται με το γενικότερο πλαίσιο που καθορίζει τις έμφυλες σχέσεις σε κάθε κοινωνία (gender regime). Οι παρεμβάσεις του πρώτου τύπου απευθύνονται κυρίως στις γυναίκες και αποσκοπούν στην μείωση των ανισοτήτων φύλου μέσω της ενίσχυσης της θέσης τους σε τομείς όπως η αγορά εργασίας, η οικογένεια, η πολιτική, το εισόδημα, η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες κλπ. Στον δεύτερο τύπο παρεμβάσεων ανήκει η στρατηγική ένταξης του στόχου της ισότητας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές (gender mainstreaming) περιλαμβανομένων και των δημοσιονομικών πολιτικών και των κρατικών προϋπολογισμών (gender budgeting).

Στο μάθημα εξετάζεται η χρήση των βασικότερων εργαλείων άσκησης πολιτικής όπως είναι το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών περιλαμβανομένων των ποσοστώσεων, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο φύλο (gender impact assessment), η ανάπτυξη δεικτών φύλου (gender indicators) για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κλπ.  Αποτιμώνται επίσης τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των εργαλείων αυτών καθώς επίσης και τα όρια επίτευξης της έμφυλης ισότητας στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Αξιολόγηση: Γραπτή εργασία

Βιβλιογραφία

Carol Lee Bacchi, (with Joan Eveline), Mainstreaming Politics: Gendering practices and feminist theory University of Adelaide Press, 2010

Amy G. Mazur,  Theorizing Feminist Policy, 2002, Oxford University press, 2002

Στο μάθημα θα χρησιμοποιηθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές και τα κείμενα πολιτικής που αναφέρονται στα προπτυχιακά μαθήματα «Πολιτικές ισότητας των φύλων» και «Φύλο και κοινωνική πολιτική».