Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων

Από τον Νοέμβριο του 2009 έως τον Ιούλιο 2012 υπηρέτησα ως Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων είναι ο αρμόδιος κυβερνητικός φορέας για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς και υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και Δράσεις μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ΓΓΙΦ.

Οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Γενική Γραμματέας Ισότητας αποτυπώνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013. Επίσης, στην Απολογιστική Έκθεση Νοέμβριος 2009-Ιούνιος 2012 μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τις δράσεις που αναπτύχθηκαν την περίοδο αυτή. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το νομοπαρασκευστικό έργο που πραγματοποιήθηκε, μπορείτε να βρείτε τις Εκθέσεις των τριών (3) Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών στα ακόλουθα links:

Οι Αποφάσεις και οι επίσημες Πράξεις που υπέγραψα ως Γενική Γραμματέας μέσα από το Πρόγραμμα Δι@υγεια βρίσκονται εδώ και εδώ.

Η τελική πρόταση που υπέβαλα τον Ιούλιο του 2012 στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για την τροποποίηση του οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων βρίσκεται εδώ και το σχετικό Οργανόγραμμα εδώ.

Επίσης, σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε το υλικό (δελτία τύπου, κατάλογο εκδηλώσεων και   συνεντεύξεων, εκδόσεις, φυλλάδια, τηλεοπτικά σποτ, φωτογραφίες κ.ά) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, το οποίο παράχθηκε, κατά τη διάρκεια της θητείας μου.  Στην παραγωγή του υλικού αυτού συνέβαλαν όλοι οι εργαζόμενοι της κεντρικής υπηρεσίας, της ειδικής υπηρεσίας εφαρμογής και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Γραφείου μου.