Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1991-1999

Εργάστηκα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1991 έως το 1999 στο Τμήμα Ίσων Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης (http://ec.europa.eu/social/home.jsp).

Κατά την απασχόλησή μου στην Επιτροπή ανέλαβα τα ακόλουθα καθήκοντα:

 Τομείς ευθύνης στο πλαίσιο της Μονάδας Ίσων Ευκαιριών:

1. Υλοποίηση του Τρίτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών (1991 – 1995).

Τομείς αρμοδιότητας: Γυναικεία Απασχόληση (άτυπες μορφές απασχόλησης, εργασία κατ’ οίκον). Γυναίκες στα Κέντρα Αποφάσεων (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων). Συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των γυναικών (φτώχεια, εθνικές μειονότητες). Οι γυναίκες στην Κοινωνία των Πληροφοριών (τηλεργασία κλπ). Διυπηρεσιακή ομάδα για την Ισότητα ευκαιριών γυναικών και ανδρών. Οργάνωση και παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων, σχεδίων  δράσης και μελετών.

2. Υλοποίηση του Τέταρτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για την Ισότητα ευκαιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών (1996 – 2000).

Συμμετοχή στον σχεδιασμό και παρακολούθηση της διαδικασίας έγκρισης του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων δράσης για την προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σχεδιασμός και παρακολούθηση του προγράμματος ερευνών και μελετών για την ισότητα των φύλων. Συντονισμός των ενεργειών της Επιτροπής με στόχο την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές. Προγραμματισμός των εκδόσεων για την ισότητα των φύλων.

Τομείς ευθύνης στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης για την Απασχόληση: Προετοιμασία και παρακολούθηση της Λευκής Βίβλου «Ανάπτυξη, Ανταγωνισμός, Απασχόληση» (προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ανάπτυξη των εργασιών σχετικά με την τηλεργασία και την άτυπη οικονομία).

Ο Αναλυτικός Κατάλογος των δραστηριοτήτων που ανέπτυξα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ και ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ) βρίσκεται εδώ.