Δημοσιεύσεις

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1994: “Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και καταμερισμός της εργασίας κατά φύλο: Η περίπτωση της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος., Τμήμα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δημοσιευμένο ως βιβλίο Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα, Ο Πολίτης, 1996 σελ. 248

ΒΙΒΛΙΑ-ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

2023  Εισαγωγή στις σπουδές φύλου: Θεωρία και έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες. (επιμέλεια συλλογικού τόμου και συγγραφή της εισαγωγής με την Γ. Πετράκη και συγγραφή ενός κεφαλαίου). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

 2023: Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης. (επιμέλεια και συγγραφή της εισαγωγής του συλλογικού τόμου με Α. Καλαντίδη, Μ. Μαντουβάλου και Ε. Μίχα και συγγραφή ενός κεφαλαίου). Αθήνα: Νήσος

2022: Πολιτικές ισότητας των φύλων- ΟΗΕ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΕΛΛΑΔΑ, (μονογραφία), Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια

2021: ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ – ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, (επιμέλεια του συλλογικού τόμου με την Ντίνα Βαΐου και την Γεωργία Πετράκη), Αθήνα, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

2013: Φύλο, μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα, (επιμέλεια του συλλογικού τόμου με την Αλεξάνδρα Ζαββού και τη Νέλλη Καμπούρη και συγγραφή ενός κεφαλαίου), Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος.

2011: Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής. Μελέτες χαριστήριες στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη(επιμέλεια του συλλογικού τόμου με τις Μαρία Θανοπούλου και Μαρία Πετμετζίδου και συγγραφή ενός κεφαλαίου), Αθήνα, Gutenberg, σελ. 557.

2010: Φύλο@ Έρευνα, Κείμενα θεωρίας του φύλου από τη Γερμανία, (επιλογή άρθρων με την Ντίνα Βαΐου), Αθήνα, Μεταίχμιο.

2009: Το Φύλο της Μετανάστευσης, (επιμέλεια του συλλογικού τόμου με την Ντίνα Βαΐου και συγγραφή ενός κεφαλαίου), Αθήνα, Μεταίχμιο, σελ. 195.

2008: Πολιτικές ισότητας των φύλων: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές, (επιμέλεια τόμου και συγγραφή ενός κεφαλαίου), Αθήνα, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ. 329

2007: Το Φύλο της Κοινωνικής Πολιτικής, (μονογραφία), Αθήνα, Μεταίχμιο.

2005: Επιχειρηματικότητα Γυναικών. Όψεις Ιδιοκτησίας και Διοίκησης, (επιμέλεια τόμου), Αθήνα, Gutenberg.

2004: Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις, (επιμέλεια του συλλογικού τόμου με την Καθηγήτρια Λουκία Μ. Μουσούρου και συγγραφή τριών κεφαλαίων), Αθήνα, Gutenberg, σελ. 366

1992: Women of the South in European Integration: Problems and Prospects, Ευρωπαϊκή Επιτροπή (V/694/92-EN), σελ.309. (συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου και την Ζωή Γεωργίου).

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2022: Έμφυλες προσεγγίσεις της κοινωνικής πολιτικής. Επιμέλεια αφιερώματος στο περιοδικό, Κοινωνική Πολιτική, 16.

2009: Έμφυλες Διαστάσεις των δημόσιων πολιτικών-The gender dimension of public policies», Επιμέλεια Τεύχους, Εξαμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Τόμος 4, Τεύχος 2.

1989: Η εργασία των γυναικών: Ανάμεσα σε δύο κόσμους, Επιμέλεια αφιερώματος στο περιοδικό Σύγχρονα Θέματα, 40, 15-24 (με την Ντίνα Βαΐου).

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

2021: «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
στον Δήμο Αθηναίων». ΕΕΚΠ «Κοινωνική Πολιτική», Τεύχος 15, 92-106.

2011: “The European Institute for Gender Equality: A window of opportunity for gender equality policies?”. European Journal of Women’s Studies, vol. 18 issue 2 May 2011. p. 169-181 (Συγγραφή με την Agnès Hubert).

2009: Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές. Κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, 4(2), 157 (επιμέλεια τεύχους).

2008: From ‘Settlement’ to ‘Integration’, Informal Practices and Social Services For Women Migrants in Athens. European Urban and Regional Studies, 15(2), 119–131. https://doi.org/10.1177/0969776407087545. (συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου).

2008: La politique du recul. De l’intégration de l’égalité «des sexes» à l’intégration de l’égalité «pour tous», Cahiers du genre, No.44, 49-72

2007 “Migrant mothers’ everyday practices in nurseries and kindergardens as a strategy for social integration”The Greek Review of Social Research, C’, 124, pp.139-157 (Συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου).

2006: “Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα EQUAPOL. Δημόσιες πολιτικές για το φύλο και τις γυναίκες. Μια συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων”, Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη, Τόμος 1, Τεύχος 2, σσ.119-120

2005: “Gender Mainstreaming Versus Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy”, European Journal of Women’s Studies, Vol. 12, No 2, Sage Publications, pp. 165-186. 

2004: “The Co-optation of Gender Concepts in EU policies: The Case of Reconciliation of Work and Family”Social Politics, Vol.11 No 1, Oxford University Press, pp. 30-56.

2000: “Visions Européennes: Genre et Démocratie»Revue Pour, Numéro ”Femmes, hommes, construire l’égalité” GREP (Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective, No.168, Décembre pp. 207-214 (συγγραφή με την Agnès Hubert).

1994: “Women’s Work and Informal Activities in Southern Europe”Environment and Planning, Special issue on «Gender inEurope», Α. 26:8, pp. 1221-1234 (συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου).

1991: “Αμειβόμενη εργασία στο σπίτι: μια γυναικεία δουλειά και μια ιδεολογία”Σύγχρονα Θέματα, Νο. 45, σελ. 45-53 (συγγραφή με τις Ντίνα Βαΐου και Ζώγια Χρονάκη).

1989: “Η εργασία των γυναικών: Ανάμεσα σε δύο κόσμους” συγγραφή και επιμέλεια του αφιερώματος, Σύγχρονα Θέματα, Νο 40, σελ. 15-24 (με την Ντίνα Βαΐου).

1989: “Τεχνολογικές εξελίξεις και ειδικότητες με «φύλο»”, Σύγχρονα Θέματα, Νο 40, σελ. 31-38.

1988: “Agricultural Modernization and Gender Division of Labour: The Case of Heraklion, Greece”, Sociologia Ruralis, Vol. XXVIII. Νο.4, σελ. 248-262.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

2023: Το φύλο στην ανάλυση της δημόσιας πολιτικής, στο: Γ. Πετράκη και Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Εισαγωγή στις σπουδές φύλου: Θεωρία και έρευνα στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

2023: Οι γυναίκες του Νότου στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εργασία, φροντίδα, ισότητα. (συγγραφή με την Ζωή Γεωργίου), στο: Α. Καλαντίδης, Μ. Μαντουβάλου, Ε. Μίχα & Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Έμφυλες προσεγγίσεις στη μελέτη της πόλης, Αθήνα: Νήσος.

2022: Πολιτικές ισότητας των φύλων στην ΕΕ και στην Ελλάδα: διαφορετικές διαδρομές, πρόσφατες συγκλίσεις στο Κ. Κασιμάτη, Χ, Παπαθεοδώρου, Χ. Σκαμνάκης (επιμ.) Κοινωνική θεωρία και κοινωνική πολιτική. Διαστάσεις της κοινωνική αλλαγή και αναπαραγωγής, Εκδόσεις Τόπος, 191-204.

2022:  A ‘Wicked Problem’ for the Municipality of Athens. The ‘Refugee Crisis’ from an Insider’s Perspective in M. Kousis, A. Chatzidaki, K. Kafetsios (eds) Challenging Mobilities in and to the EU during Times of Crises. The case of Greece, Springer, 283-297. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11574-5

2022: Η αέναη προσπάθεια για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα. Εμπόδια και αντιστάσεις δύο αιώνων, στο: Κουλούρη Χ. (επιμ.). Η οικοδόμηση του ελληνικού κράτους, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 125-133..

2021: Πολιτικές ισότητας των φύλων στην Ελλάδα: Προσαρμογή μετ’ εμποδίων στις διεθνείς και ευρωπαϊκές επιταγές, στο: P. Στάγκος, και Χαραμαρά Έ. (επιμ.). Έμφυλες ανισότητες και δικαιώματα των γυναικών στη σημερινή Ελλάδα. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη,  11- 18.

2018: Η διάσταση του φύλου στην κοινωνική πολιτική. στο: Θ. Σακελλαρόπουλος κ.ά. (επιμ.), Κοινωνική Πολιτική, Αθήνα  Διόνικος, 417-434.

2014: Η ισότητα των φύλων στις συμπληγάδες της δημόσιας πολιτικής. Στο: Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Αχιλλέας Μητσός, Νίκος Πολύζος, Διομήδης Σπινέλλης, Μαρία Στρατηγάκη & Ανδρέας Τάκης. Από το Πανεπιστήμιο στη δημόσια διοίκηση. Ένα ταξίδι με επιστροφή,. Αθήνα: Παπαζήσης, 147-180.

2013: Πάτερ (κοινωνικής φαμίλιας) στο: Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζας Για τον Άγγελο. Στη Μνήμη του Άγγελου Ελεφάντη 1936-2008.

2013: “Μεικτοί και δια-εθνικοί γάμοι: Ανάμεσα στις ιεραρχίες του Φύλου και της Εθνικής καταγωγής” (συγγραφή με την Άννη Καββαδία) στο Α. Ζαββού, Ν. Καμπούρη & Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Φύλο, Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

2013: “Το φύλο στις πολιτικές μετανάστευσης και οι μετανάστριες στις πολιτικές ισότητας των φύλων” στο Α. Ζαββού, Ν. Καμπούρη & Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Φύλο, Μετανάστευση, Διαπολιτισμικότητα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος.

2012: “Gendering the Social Policy Agenda: Anti-Discrimination Social Inclusion and Social Protection” στο G. Abels & J.M. Mushaben (edit.) Gendering the European Union. New Approaches to Old Democratic Deficits, Palgrave Macmillan.

2012: “Ίσες ευκαιρίες κατά τις αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας: Πολιτικές και Πρακτικές” στο Γ. Πετράκη (επιμ.) Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, Αθήνα, Gutenberg/ ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

2011: “Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων” στο Μαγγανάρα, Ι., (επιμ.) Διακρίσεις κατά των γυναικών στην Εργασία, Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναικάς, Αθήνα: Οδυσσέας.

2011: “Το δημόσιο πρόσωπο της Κούλας Κασιμάτη στο Πανεπιστήμιο. Μια μαρτυρία” στο Μ. Θανοπούλου, Μ. Πετμετζίδου και Μ Στρατηγάκη (επιμ.) Όψεις Κοινωνικής Δυναμικής. Μελέτες χαριστήριες στην Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη, Αθήνα, Gutenberg.

2010: “Σπουδές και Έρευνα για το Φύλο: Η πρόσφατη δυναμική στο ελληνικό πανεπιστήμιο” στο Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων. 100 Χρόνια Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, Αθήνα, 135-140

2010: “Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων” στο Α. Μανιτάκης κ.ά. (επιμ). Η Δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας. Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου, Αθήνα, Σαββάλας.

2009: “Μετανάστριες «χαμένες» στη μετάφραση των ευρωπαϊκών πολιτικών” στο Ντ. Βαΐου και Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο,195-224

2008: “Κέντρα Συμβουλευτικής Γυναικών και Καταφύγια Κακοποιημένων Γυναικών” (συγγραφή με Α. Καββαδία) στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Θ. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.

2008: “1957-2007. Πενήντα χρόνια πολιτικών ισότητας της ΕΕ. Μια σύντομη ανασκόπηση” στο Μ. Στρατηγάκη (επιμ.) Πολιτικές ισότητας των φύλων, Αθήνα, Gutenberg.

2008: “Η ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές για την εκπαίδευση και την ασφαλιστική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα” στο Μ. Στρατηγάκη (επιμ.) Πολιτικές ισότητας των φύλων, Αθήνα, Gutenberg.

2007: “Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την Ελλάδα” στο Φύλο και Νέα Επαγγέλματα. Εισαγωγή θεμάτων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, Ιωάννινα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, σελ.33-48.

2006: “Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες” στο Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.) Τάσεις/Εντάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, Θεσσαλονίκη, Ζήτη, σελ. 65-69.

2006: “Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές Κατευθύνσεις ή Εθνικές Πρακτικές;” στο Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα. Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτικές, Αθήνα, Διόνικος, σελ. 279-299.

2005: “Επιχειρείν και ανατρέφειν: Σωρευτικοί ρόλοι γυναικών”, στο Μ. Στρατηγάκη (επιμ.). Επιχειρηματικότητα Γυναικών. Όψεις ιδιοκτησίας και διοίκησης, Αθήνα: Gutenberg, 17-40.

2005: “Φύλο Τεχνολογία και Εργασία. Σύγχρονες μορφές μιας παλιάς σχέσης” στο Χάρης Ναξάκης & Μιχάλης Χλέτσος (επιμ.) Το μέλλον της εργασίας: Σύγχρονες κοινωνικό – οικονομικές αναλύσεις, Σειρά: Επιστήμη και Κοινωνία, Αθήνα, Πατάκη, σελ. 167-195.

2004: “Ατομικοί κύκλοι οικογενειακής ζωής και κοινωνικές συμβάσεις” στο Λουκία Μ. Μουσούρου & Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής. Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 107-122.

2004: “Η απασχόληση των γυναικών: ανάγκη ή επιλογή;” στο Λουκία Μ. Μουσούρου & Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής. Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 227-250.

2004: “Κρατικές παρεμβάσεις και ιδιωτική ζωή της οικογένειας: Προσδοκίες από την άσκηση  οικογενειακής πολιτικής” στο Λουκία Μ. Μουσούρου & Μαρία Στρατηγάκη (επιμ.) Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής. Θεωρητικές Αναφορές και Εμπειρικές Διερευνήσεις, Αθήνα , Gutenberg, σελ. 293-328.

2004: “Δημογραφικές αλλαγές και ισότητα των φύλων: Μια αντιθετική σχέση;” στο Χρήστος Μπάγκαβος & Αντώνης Μωυσίδης (επιμ.) Το νέο δημογραφικό τοπίο του 21ου πρώτου αιώνα, Αθήνα, Gutenberg, σελ. 233-252.

2003: “Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης” στο Ρόη Παναγιωτοπούλου, Σωκράτης Κονιόρδος, Λάουρα Μαράτου Αλιπράντη (επιμ.), Παγκοσμιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ. 175-188.

2002: “Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας”Εργασία 2002, ΙΑΠΑΔ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, σελ.193-203.

2001: “EU Policies’s Impact in Promoting Gender Equality Expertise. A General Assessment with Focus on Greece” στο Nina Lykke, Christine Michel, Maria Puig δe la Bellacasa (επιμ.) Women’s Studies- from institutional innovations to new job qualification,University ofSouthern Denmark, ATHENA, σελ. I,46-I,55 (ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.let.uu.nl/women_studies/athena/outcomes.html).

2000: “The European Union and the Equal Opportunities Process’’ στο Linda Hantrais (επιμ.) Gendered Policies in Europe: Reconciling Employment and Family Life,London, Macmillan, σελ. 26-48.

1997: “Women in the South: Diverse Experiences of Work in a Unifying Europe”στο Anneke Geske Dijkstra & Janneke Plantenga (επιμ.) Gender Economics: A European Perspective,London, Routledge, σελ.104-117 (συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου).

1994: “Computerization in Greek Banking: The Gendering of Jobs and Payment Practices” στο Cynthia Cockburn & Roza Fũrst-Dilic (επιμ.) Bringing Technology Home,London, Open University, σελ. 59-76 (συγγραφή με την Κατερίνα Αρβανιτάκη).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2009: Gender, Migration and Intercultural Interactions in the Mediterranean and South East Europe (GEMIC). Policy Analysis Synthesis Report (Deliverable 4) (συγγραφή της Έκθεσης με την Νέλλη Καμπούρη).

2009: Work Organization and Restructuring in the Knowledge based society (WORKS). Equal Opportunities in value chain restructuring: policies and practices, στο: P. Meil (ed.). Challenges for Europe under value chain restructuring. Contributions to policy debates.

2008: Work Organization and Restructuring in the Knowledge based society (WORKS). Changing patterns of segregation and power relations in the workplace: results from the WORKS project (deliverable 12.6) (συγγραφή της Έκθεσης με τις: Simone Dahlmann και Ursula Huws).

2008: Αξιολόγηση του Έργου «Προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού με την οπτική του φύλου» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Ανάδοχος: ΑΠΘ (συγγραφή της Τελικής Έκθεσης αξιολόγησης με τις: Δέσποινα Βαλάση, Μαρία Θανοπούλου και Κούλα Κασιμάτη).

2005: “Women towards ownership, in Business and Agriculture Greece National Report”. Επιστημονική επιμέλεια έκθεσης. Συγγραφή της περίληψης, της εισαγωγής και των συμπερασμάτων.

2004: “Gender-sensitive and women friendly public policies: a comparative analysis of their progress and impact” EQUAPOL, Conference Proceedings «Gender equality in public policy: making progress in difficult times», (Αθήνα, 25-26 Νοεμβρίου). Συμβολή στη συγγραφή.

2004: “Gender-sensitive and women friendly public policies: a comparative analysis of their progress and impact” EQUAPOL Greece: Analysis of Policy Context and Policies. Συγγραφή με τη Γιούλη Παπαδιαμαντάκη και τη Βάσω Ρήγα.

2003: “Gender-sensitive and women friendly public policies: a comparative analysis of their progress and impact” EQUAPOL,Greece: The State-of the- Art Report. Συμβολή στην συγγραφή.

2003: “Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης και των αποτελεσμάτων των πολιτικών στις κοινωνικό-οικονομικές προκλήσεις: μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές, πολιτικές και πρακτικές” IPROSEC, Εκθέσεις αποτελεσμάτων της έρευνας στην Ελλάδα. Συγγραφή με την καθ. Λουκία Μ. Μουσούρου και επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης.

2003: “Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των ΕΠ του Γ΄ ΚΠΣ”, ΕΥΣΕΚΤ – Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιστημονική υπεύθυνη του Οδηγού. Συγγραφή του Κεφαλαίου 2 με τους Ερίκ Γκαζόν και Ναταλία Σερέτη. Γλωσσική επιμέλεια και τελική μορφοποίηση του Οδηγού.

2003: “Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για τον Οδηγό εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων”, ΕΥΣΕΚΤ–Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιστημονική υπεύθυνη της μελέτης. Συγγραφή του Μέρους 2 (Προοπτικές Ενίσχυσης της Ισότητας των Φύλων στη Β’ Φάση του Γ’ ΚΠΣ).ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2002: “Θετικές δράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις”. Συμβολή του ΚΕΘΙ στην ανάπτυξη του Μέτρου 5.1. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση». Επιστημονική υπεύθυνη της μελέτης.

1988: “Underground Economy and Irregular Forms of Employment (Travail au Noir): The case of Greece”. Έκθεση στο πλαίσιο του προγράμματος For Research and Actions on the Development of the Labour Market. Συγγραφή του Κεφαλαίου 5: Women informal work in services.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Δημοσιεύσεις Επιστημονικού Χαρακτήρα

2021: Το δικαίωμα των γυναικών στην επιλογή. Η βιοηθική και κοινωνική σημασία στα Πρακτικά Συνεδρίου του Economist Δημογραφικές προκλήσεις και πολιτική για την ισότητα των φύλων (18- 19 Οκτωβρίου), 45-46.

2017: Πολιτικές Ισότητας στην Μεταπολίτευση. Θετικά βήματα, συνεχιζόμενα κενά στα Πρακτικά της Ημερίδας του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού, μεταπολίτευση και «μετά». (20 Νοεμβρίου 2017), 115-125.

2013: Gender in economic crisis and political change: The case of Greece, στο: J. Tanczos (edit.), Woman Up! Political, business and academic perspectives on women’s representations. A transatlantic dialogue, Jean Jaures Foundation, 41-50.

2008: Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ισότητας των Φύλων. Από τη Συνθήκη της Ρώμης στο έργο «Καλλιρρόη, στο: Π. Καστράνη (επιμ.) Πρακτικά Συνεδρίου ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ «Από την εφηβεία στην Ενήλικη Ζωή», Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 413-425.

 

2006: “Concluding Remarks”, Women in Scientific Careers. Unleashing the potential, Paris,  OECD, pp. 221-224.

2003: “Gender and Diversity: a round table discussion”, στο Rethinking Radical Spatial Approaches Naxos 2003, 20 Years Seminars of the Aegean,Athens –Thessaloniki, σελ. 211-230.

1997: “Equal Opportunities and Collective Bargaining: A European Research Project”, στο Barry Fitzpatrick (επιμ.), Βargaining in Diversity: Colour, Gender and Ethnicity, Volume 6 of the Official Proceedings of the Fifth IIRA European Regional Industrial Relations Congress, Δουβλίνο, Oak Tree Press, σελ. 165-175 (συγγραφή με την Isy Vromans).

1994: “Organisational Modernisation in a Large Greek Bank: Perspectives for the Management and the Workers in the Single European Market”, στο Litsa Nicolaou – Smokoviti & György Széll, Participation, Organizational Effectiveness and Quality of Work Life in the Year 2000, Frankfurt, Peter Lang, σελ. 141-152.

1989: “Η θέση των γυναικών στις τράπεζες μετά την αυτοματοποίηση. Μια πρώτη προσέγγιση της ελληνικής εμπειρίας”, στο Μαρία Mαρματάκη και Ξανθή Πετρινιώτη (επιμ.) Γυναίκες, Εργασία, Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα, Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, σελ. 106-121.

1989: “Το φύλο στην κοινωνική έρευνα: Μια αποτίμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΕΚΚΕ μετά το 1980”Η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, σελ.48-58 (συγγραφή με την Ντίνα Βαΐου).

1987: “Η αυτοματοποίηση στον Τραπεζικό Κλάδο: Απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας”1ο Εθνικό Συμπόσιο Αυτοματισμού και Ρομποτικής, Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, Αθήνα, σελ. 437- 446.

Δημοσιεύσεις άλλων παρεμβάσεων σε Συνέδρια και Σεμινάρια

 2003: “Στρατηγικές για την ίση αμοιβή στην Ευρώπη σήμερα”, Πρακτικά Συνεδρίου Ίση αμοιβή – Προσοχή στο κενό, ΚΕΘΙ, Αθήνα, 30 Ιανουαρίου – 1  Φεβρουαρίου, σελ. 127-130.

 2001: “Οι μετανάστριες στη Νότια Ευρώπη: ανάμεσα στην οικόσιτη εργασία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση”, Πρακτικά Συνεδρίου Η Παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις της στις γυναίκες, Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών, Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου, σελ. 31-34.

2001: “Researching Gender and Social Science. The Case of Greece”, Conference Proceedings “Gender and Research”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 8-9 Νοεμβρίου, σελ.288-289.

2001: “Gender Mainstreaming in Employment”, Report from the Expert Meeting on Gender Equality, Υπουργείο Βιομηχανίας, Απασχόλησης και Επικοινωνιών της Σουηδίας, Sigtuna, 16 Μαΐου, σελ. 22-24.

2000: “Report on Panel Legislation: From Theory to a Change of Attitudes” Συνέδριο Violência contra as Mulheres: Tolerância Zero, Ευρωπαϊκή Προεδρία, Λισσαβόνα, 4-6 Μαΐου, σελ.153-158.

1998: “Νέα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων”Πρακτικά Ημερίδας Γυναίκα–Εργασία–Συνδικαλισμός–Πολιτισμός, Γραμματεία Γυναικών της ΑΔΕΔΥΑθήνα, 31 Οκτωβρίου, σελ 50-56.

1998: “Η Ισότητα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο με τις αλλαγές που επέφερε η συνθήκη του Άμστερνταμ”, Πρακτικά Συνεδρίου «Οι γυναίκες μηχανικοί μπροστά στις προκλήσεις της απασχόλησης και της κατάρτιση», ΕΔΕΜ και ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, Αθήνα, 20-21 Ιουνίου, στο Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, Τεύχος 1986, σελ. 16-17.

1995: “Στρατηγικές γυναικών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Διακυβερνητική”10ο Συνέδριο Πολυπολιτισμική – πολυεθνική Ευρώπη, μια φεμινιστική άποψη, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αριστερών Φεμινιστριών, Αθήνα, σελ. 30-33.