Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας 1999-2002

Από τον Δεκέμβριο του 1999 έως το Νοέμβριο του 2002 ήμουν Γενική Διευθύντρια στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Το ΚΕΘΙ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει ως κύριο σκοπό την πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνών και μελετών για θέματα ισότητας των φύλων.

 Κατά την τριετή μου θητεία πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Ανάπτυξη των εργασιών του Κέντρου με την εξασφάλιση χρηματοδότησης των δράσεων από το  Γ’ ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  • Μεγάλη αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του Κέντρου.
  • Διεύρυνση του αριθμού απασχολουμένων.
  • Προγραμματισμός δράσης πανελλαδικής εμβέλειας.
  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ερευνών και μελετών.

Στα καθήκοντα μου περιλαμβάνονταν:

  • Η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο συντονισμός της ομάδας εργασίας της Επιτροπής για την γνωμοδότηση «Η ένταξη της ισότητας στις κοινοτικές πολιτικές».
  • Εκλογή ως Αντιπροέδρου (2002) και Προέδρου (2003) της ανωτέρω Συμβουλευτικής Επιτροπής.
  • Η εκπροσώπηση του ΚΕΘΙ σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο Αναλυτικός Κατάλογος των ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ, των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ, των ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ και των ΕΚΔΟΣΕΩΝ που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα που ήμουν Γενική Διευθύντρια του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας, βρίσκεται εδώ.