Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας, αποτελούν πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στοχεύουν την
αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών και την καλύτερη και ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής που παρέχονται από το Δήμο Αθηναίων σε ένα μόνο σημείο (one stop shop). Οι πόροι για τη λειτουργία τους προέρχονται από το ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης των πολιτών για κοινωνικές υπηρεσίες κάθε μορφής. Συνεργάζονται με αντίστοιχες δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες και θα παρέχουν υπηρεσίες για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων. Ο δήμος σχεδίασε και ΤΔΕ στα τέλη του 2016 σε ανταπόκριση σχετικής πρόσκλησης του ΠΕΠ Αττικής. Η υλοποίηση του σχετικού Έργου με τίτλο «Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Αθηναίων» ξεκίνησε στα τέλη του 2017, η δε λειτουργία τους ως στελεχωμένη μονάδα τον Φεβρουάριο του 2018. Μέχρι το τέλος του 2018 εξυπηρετήθηκαν συνολικά περισσότερα από 7.800 άτομα.

Το έργο αφορά τη χρηματοδότηση της τριετούς λειτουργίας των εξής δομών:

Δύο Κέντρων Κοινότητας που στεγάζονται στις δομές του %ήμου στις οδούς Αγ. Κων/νου και Μαιζώνος αντίστοιχα. Τα Κέντρα Κοινότητας υποδέχονται και ενημερώνουν κατοίκους του δήμου για παροχές, προγράμματα και δικαιώματα των ωφελούμενων. Ενδεικτικά, παρέχονται υπηρεσίες ενημέρωσης και διοικητικής υποστήριξης για τη λήψη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, εξυπηρετούνται αιτήματα που αφορούν την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου όπως αναζήτηση δικαιούμενων επιδομάτων, κατάλληλων δομών φιλοξενίας, αιτήματα πραγματοποίησης κοινωνικής έρευνας, πραγματοποιούνται δε κα διασυνδέσεις με άλλες υπηρεσίες τοπικού και εθνικού επιπέδου, όπως με κέντρα κοινότητας άλλων δήμων ή το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

• Ένα Κέντρο Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ) που δημιουργήθηκε με τα στελέχη των παραρτημάτων για Μετανάστες των δύο Κέντρων Κοινότητας. Εδρεύει στην οδό Μαιζώνος. Ενδεικτικά, παρέχονται υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης για τη λήψη του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, υπηρεσίες διευκόλυνσης σε νομικά αιτήματα καθώς και πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Παράλληλα, το ΚΕΜ δικτυώνεται με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο ώστε να κοινοποιεί τη δράση του και να συλλέγει πληροφορίες για τουςφορείς και της δράσεις της τοπικής κοινότητας. Επιπλέον, στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών πρόκειται να υλοποιηθούν άμεσα ενισχυτικές δράσεις (μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας/πολιτισμού, διαπολιτισμικές δράσεις νέων και παιδιών αλλοδαπών και γηγενών, δράσεις για την προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας).

• Ενός Κέντρου Ρομά ως παράρτημα του βασικού Κέντρου Κοινότητας, με
ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στην παροχή υποστήριξης κατά τη διαδικασία
υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.