Β΄Κύκλος: Πρόγραμμα στήριξης γυναικείων οργανώσεων και δράσεων για την ισότητα των φύλων (ΕΣΠΑ)

2012/04/11

Αθήνα, 11 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: Πρόγραμμα στήριξης γυναικείων οργανώσεων και δράσεων για την ισότητα των φύλων (ΕΣΠΑ)

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνεχίζει την πολιτική στήριξης των γυναικείων οργανώσεων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ισότητας των Φύλων. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ) για την υλοποίηση διετών Σχεδίων Δράσης, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της Κοινωνίας των Πολιτών στην προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα προβλέπει τη χρηματοδότηση διετών Σχεδίων Δράσης, που στοχεύουν: Στην πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά των γυναικών και την αρωγή θυμάτων βίας.

  • Στην υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων γυναικών
  • Στην καταπολέμηση των στερεότυπων των φύλων και των έμφυλων κοινωνικών ρόλων, όπως προβάλλονται από τα ΜΜΕ.
  • Στην ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σε νέους τομείς προώθησης της ισότητας των φύλων (π.χ. περιβάλλον, κοινωνία της γνώσης).

Στον Α΄ ΚΥΚΛΟ του Προγράμματος εγκρίθηκε η χρηματοδότηση δεκαεπτά (17) Σχεδίων Δράσης Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (ΕΣΠΑ). Κάθε διετές Σχέδιο δράσης θα χρηματοδοτηθεί μέχρι 80.000 ευρώ συνολικά, με την προϋπόθεση ότι θα προσληφθεί τουλάχιστον ένας/μία ανέργος/η πλήρους απασχόλησης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 31η Μαΐου 2012.

Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παραμένουν τα ίδια με αυτά που ορίζονται στην Πρόκληση του Α΄ ΚΥΚΛΟΥ.

Οι ενδιαφερόμενες γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (κα Βίκυ Γκερμότση, τηλ. 210-3898048, ώρα 10:00-15:00) το οποίοαναλαμβάνει την παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής κατά τη κατάρτιση των αιτήσεων για χρηματοδότηση.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση επιχορήγησης βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες: ΓΓΙΦ (www.isotita.gr), ΕΥΕ/ΓΓΙΦ (www.eyeisotita.gr)