Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Πλαισίου Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια

2012/04/20

20 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Πλαισίου ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με το ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α’ 89/2012) ενσωματώθηκε στο δίκαιό μας η Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης Συμφωνίας Πλαισίου ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων για τη γονική άδεια.

Σκοπός του Νόμου είναι να συμπληρώσει και να επικαιροποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία για τα θέματα της εναρμόνισης της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, στα σημεία που αυτή υπολείπεται των απαιτήσεων της Οδηγίας.

Ο νόμος αφορά όλους τους εργαζόμενους, άνδρες και γυναίκες, που απασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τους ΟΤΑ και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης.

Ειδικότερα:

  • Αυξάνεται η διάρκεια της γονικής άδειας ανατροφής άνευ αποδοχών από 3,5 σε 4 μήνες μέχρι την ηλικία των έξι (6) χρόνων (από 3,5 χρόνων) του παιδιού και αποτελεί ατομικό δικαίωμα κάθε γονέα, χωρίς δικαίωμα μεταβίβασης. Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο/η εργαζόμενος/η που υιοθετεί ή αναδέχεται παιδί ηλικίας έως έξι (6) ετών.
  • Επιπλέον των διευκολύνσεων που παρέχονται από άλλες διατάξεις στους εργαζόμενους γονείς χορηγούνται, χωρίς άλλη προϋπόθεση:
   α) Ειδική γονική άδεια διάρκειας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, για σοβαρή νόσο του παιδιού ηλικίας έως δεκαοχτώ (18) ετών.
   β) Γονική άδεια νοσηλείας, χωρίς αποδοχές, σε περίπτωση νοσηλείας του παιδιού, για λόγους ανωτέρας βίας (ασθένειας, ατυχήματος κ.λπ.) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία και μέχρι τριάντα (30) εργάσιμες μέρες κατ’ έτος έως την ηλικία των δεκαοχτώ (18) ετών.
  • Διατηρούνται τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων γονέων, όπως η επιστροφή στη θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη θέση, η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, η προστασία από καταγγελία σύμβασης εργασίας.
  • Επιβάλλονται αστικές, διοικητικές και πειθαρχικές κυρώσεις για κάθε παραβίαση των σχετικών διατάξεων του νόμου.