Νέες Έρευνες για την Ισότητα των Φύλων

2012/04/23

Αθήνα, 23 Απριλίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέες Έρευνες για την Ισότητα των Φύλων

 Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) ανακοινώνει τη δημοσίευση της Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την εκπόνηση έξι (6) ερευνών στη θεματική της Ισότητας των Φύλων (ΦΕΚ ΔΔΣ/212/20-4-2012).

Οι έρευνες θα συμβάλουν στην πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών των έμφυλων ανισοτήτων στη χώρα μας και θα διευκολύνουν ταυτόχρονα τη λειτουργία του Μηχανισμού Παρακολούθησης των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων που δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.

Οι έρευνες που προκηρύχθηκαν θα διερευνήσουν τους παρακάτω τομείς έκφρασης της ανισότητας των φύλων:

 1. Το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στην Ελλάδα

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εξέταση και η αποτύπωση του φαινομένου της άσκησης βίας κατά των γυναικών (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική κ.ά.) στην ελληνική κοινωνία και να συμβάλουν στην ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική σε πανελλαδικό επίπεδο. Περιλαμβάνει την καταγραφή της συζυγικής/συντροφικής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης και του βιασμού, όπως επίσης την ανάδειξη των διαστάσεων, της έκτασης, των παραγόντων ανάπτυξης και των συνεπειών της βίας στις γυναίκες.

2. Πορνεία και Παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking) στην Ελλάδα.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εξέταση και αποτύπωση του φαινομένου, όπως επίσης και ο εντοπισμός και η ανάδειξη των διαστάσεων, των παραγόντων και των συνεπειών της διακίνησης/εμπορίας στις γυναίκες-θύματα.

3. Ανεργία και ανισότητες φύλου: Επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες και τα νοικοκυριά στην Ελλάδα.

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η εξέταση και αποτύπωση της εξέλιξης της ανεργίας κατά φύλο και των ανισοτήτων φύλου ως προς τον κίνδυνο ανεργίας κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, όπως επίσης των επιπτώσεων της κρίσης στην αναζήτηση εργασίας από τις γυναίκες.

4. Η υγεία των ανδρών και των γυναικών στην Ελλάδα: Κατάσταση υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας και προσδιοριστικοί παράγοντες. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι η εξέταση θεμάτων -με την οπτική του φύλου- που σχετίζονται με: α) την κατάσταση της υγείας, β) τη χρήση υπηρεσιών υγείας, και γ) τους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας των ανδρών και των γυναικών στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται και περαιτέρω επεξεργασίες ερευνών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στα θέματα αυτά. Έμφαση θα δοθεί σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού με χρόνιες παθήσεις και αναπηρία, καθώς και σε ηλικιωμένα άτομα.

5. Η Ισότητα των Φύλων στη γλώσσα της δημόσιας διοίκησης.

Αντικείμενο της έρευνας είναι η συλλογή, εξέταση και ανάλυση διοικητικών εγγράφων, έτσι ώστε να διερευνηθεί η χρήση της γλώσσας ως προς την (ανα)παραγωγή έμφυλων στερεοτύπων/προκαταλήψεων. Περιλαμβάνεται και η συγγραφή ενός αυτοτελούς Οδηγού με οδηγίες, παρατηρήσεις, συστάσεις, πρακτικές συμβουλές και προτάσεις που θα σχετίζονται με την εναλλακτική χρήση εννοιών, με σκοπό τη χρήση μη σεξιστικής γλώσσας.

6. Παρακολούθηση της εφαρμογής της ποσόστωσης των δύο φύλων στα όργανα της δημόσιας διοίκησης.  

Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων 2839/2000 και 3839/2010 που αφορούν τις ποσοστώσεις συμμετοχής των φύλων στα:

  • ΔΣ των οργανισμών του Δημοσίου, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού).
  • Υπηρεσιακά Συμβούλια των Υπουργείων και σε όλους τους Οργανισμούς Δημόσιας Διοίκησης, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού).

Περιλαμβάνεται  επίσης η καταγραφή των φορέων που υποχρεώνονται στην τήρηση της ποσόστωσης συμμετοχής των φύλων.

Με τη διεξαγωγή των παραπάνω ερευνών, η ΓΓΙΦ ευελπιστεί να αναδείξει σημαντικά πεδία προτεραιότητας των δημόσιων πολιτικών και να πραγματοποιήσει της ποιοτικής και ποσοτικής αποτίμησης των ανισοτήτων φύλου με βάση τους δείκτες που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης του ΟΗΕ και εξειδικεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Την προκήρυξη μπορείτε να τη βρείτε αναρτημένη στις ιστοσελίδες www.isotita.gr και www.eyeisotita.gr.