Άλλες χρήσιμες ιστοσελίδες

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) http://www.isotita.gr/
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής/Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων www.eye-isotita.gr
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)  http://www.kethi.gr/
Συνήγορος του Πολίτη  http://www.synigoros.gr
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)  http://www.ekke.gr/
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)  www.espa.gr

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Eurostat    http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)  http://www.statistics.gr/

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

United Nations  http://www.un.org/english/
UNWOMEN http://www.unwomen.org/
UNESCO   http://portal.unesco.org/
UNICEF – Gender Equality   http://www.unicef.org/gender/
International Labour Organization  http://www.ilo.org/
OECD  http://www.oecd.org/
World Health Organization  http://www.who.int/en/

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Διακτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης   http://europa.eu/index_el.htm
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  http://www.europarl.europa.eu
Συμβούλιο της Ευρώπης   http://hub.coe.int/
Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης   http://www.ccre.org/

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων  http://www.eige.europa.eu/
Γυναίκες και Επιστήμη http://www.cordis.lu/improving/women/documents.htm
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισων Ευκαιριών http://ec.europa.eu/social/home.jsp
Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
Δίκτυο Ευρυδίκη – Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση http://www.eurydice.org/

 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σπουδές Φύλου και Ισότητας στις Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες http://www.genderpanteion.gr/
Εργαστήρι Σπουδών Φύλου
http://www.genderstudies-panteion.gr/

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θέματα Φύλου και Ισότητας http://www.auth.gr/genderstudies

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θέματα Φύλου και Ισότητας http://www.isotita.uoa.gr/home/index.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Κύκλος Διεπιστημονικών Μαθημάτων σε Θέματα Φύλου και Ισότητας http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/graduate/

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Το Φύλο στις Κοινωνικές Επιστήμες http://www.soc.uoc.gr/gender/greek.htm

Πανεπιστήμιο Πειραιά
Ισότητα των Φύλων http://www.lib.unipi.gr/epeaekIsotitaFulon/

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
Φύλο και Χώρος http://www.arch.ntua.gr/genderandspace

ΤΕΙ Κρήτης
Ισότητα των Φύλων http://isotita.chania.teicrete.gr/

ΤΕΙ Αθήνας
Προπτυχιακό Πρόγραμμα για Θέματα Φύλου και Ισότητας http://isotita.teiath.gr/

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ειδίκευση εκπαιδευτικών/ σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων http://web.auth.gr/edlit/html/spoudes/meta/diatmim/central.html

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θρησκεία & Φύλο http://www.fylo.theol.uoa.gr/index.html

Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές προσεγγίσεις
http://www.aegean.gr/social-anthropology/msc/postgraduate_gender.html

Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/

 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ      http://www.enow.gr/
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ   http://www.ncgw.org/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ http://www.isotita.uoa.gr/elegyp/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ http://www.gcr.gr/
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ    http://www.ege.gr/
ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  http://www.edem-net.gr/
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ http://www.antiviolence-net.eu/
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΛΟΜΠΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ http://www.womenlobby.org/
ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙΟΤΙΜΑ) http://www.genderissues.org.gr/
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ «ΚΕΔΕ»  http://www.kede.org/
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ  http://www.polsg.gr/
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ  http://www.leaguewomenrights.gr/

ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ

Ηλεκτρονική Εγκυκλοπαίδεια Φυλοπαιδεία http://www.thefylis.uoa.gr/fylopedia/index.php/
Εντός Φύλου  http://entosfylou.wordpress.com/