Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Andre, M., 2000. Κοινωνιολογία του γάμου και της οικογένειας. 5η ανατ. Μτφρ. και επιμ. Λ.Μ. Μουσούρου. Αθήνα: Gutenberg.

Barrett, M. & McIntosh, M., 1987. Η αντικοινωνική οικογένεια. Μτφρ. Δ. Παντελίδης. Αθήνα: Κάλβος.

Council of Europe, 2004. Gender mainstreaming: Conceptual framework, methodology and presentation of good practices, DG of Human Rights, Strasbourg. text at: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-mainstreaming/EG_S_MS_98_2_rev_en.pdf

Esping-Andersen, G. & al., ‘A new gender’, Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University Press 2002) Το νέο συμβόλαιο των φύλων (μετάφραση: Μαρίνα Αγγελάκη)] στο http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/aggelaki2.pdf

Evans, Μ., 2004, Φύλο και Κοινωνική Θεωρία, Αθήνα: Μεταίχμιο. (κεφ 1. και 4).

Karamessini, M., 2006. Gender equality and employment policy, in: M. Petmesidou and E. Mossialos (eds.), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate, pp. 239-262.

Quinn, S., 2009. Η Κατάρτιση Δημόσιων Προϋπολογισμών με την Οπτική του Φύλου (Gender budgeting): Πρακτική εφαρμογή, Συμβούλιο της Ευρώπης (ελληνική έκδοση: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων).

Rubery, J., 2002. Gender mainstreaming and gender equality in the EU: the impact of the EU employment strategy, Industrial Relations Journal 33:5, 500-522.

Singly de, F., 1996. Η κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας. Μτφρ. Λ. Παλλαντίου. Αθήνα: Σαββάλας.

Stratigaki, M., 2004. The Co-optation of Gender Concepts in EU policies: The Case of Reconciliation of Work and Family, Social Politics, Vol.11 No 1, Oxford University Press, pp. 30-56.

Stratigaki, M., 2005. Gender Mainstreaming Versus Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy, European Journal of Women’s Studies, Vol. 12, No 2, Sage Publications, pp. 165-186.

Woolf, V., 2005, Ένα δικό σου δωμάτιο, Αθήνα: Οδυσσεας.

Αθανασίου, Α., (επίμ.) 2006, Φεμινιστική θεωρία και πολιτισμική κριτική, Αθήνα:  Νήσος.

Αρσέλ Τάτα Λ., 2010. Βία: κοινωνική οδύνη ή προσωπική ντροπή; Σωματική και ψυχολογική βία κατά των γυναικών στις συζυγικές και ερωτικές σχέσεις, στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 25-56.

Βαΐου, Ν. &  Στρατηγάκη, Μ., (επιμ.) 2009. Το φύλο της μετανάστευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 2010. Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα. text at: http://www.isotita.gr/var/uploads/HOME%20PAGE/ETHNIKO%20PROGRAMMA_MAY-2011.pdf

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 2011. 7η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Περίοδος 2005-2008, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα. text at: http://www.isotita.gr/var/uploads/HOME%20PAGE/7H_PERIODIKH_EKTHESH_CEDAW_articles.pdf

Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, 2012. Απολογιστική Έκθεση Νοέμβριος 2009-Ιούνιος 2012, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα. text at: http://www.isotita.gr/var/uploads/POLICIES/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3/APOLOGISTIKI%20EKTHESI%20NOV09-JUNE12.pdf

Γενική Γραμματεία Ισότητας, 2004. Εθνικές Προτεραιότητες Πολιτικής και Άξονες Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (2004-2008). Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα. text at: http://www.isotita.gr/index.php/docs/67

Γενική Γραμματεία Ισότητας, 2007. Απολογισμός έργου. Μάρτιος 2004-Μάρτιος 2007, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα.

Γκερμότση, Β. & Σακελλαρίου, Ε., 2009. Οδηγός Καλών Πρακτικών Εφαρμογής της Ένταξης της Διάστασης του Φύλου (Gender Mainstreaming) στη Δημόσια Διοίκηση, ΚΕΘΙ, Αθήνα.

Γούλιαρου, Α., 2010. Η αρχή της ισότητας των δύο φύλων στο οικογενειακό δίκαιο του 1983: Θετικές και αρνητικές συνέπειες στην καθημερινή ζωή των γυναικών, στο Μ. Χαρίτου Φατούρου, Λ. Αρσέλ Τάτα & Ν. Αδαμάκη (επιμ.), Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 269-314.

Έγκελς, Φ. 1976, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους, Αθήνα: Θεμέλιο. (Στο φάκελο του μαθήματος στη βιβλιοθήκη).

Καμπούρη, Ε., 2007, Φύλο και Μετανάστευση, Αθήνα: Gutenberg.

Καμπούρη, Ν., 2006. Φύλο και καθημερινή ζωή, Έκθεση του ερευνητικού προγράμματος Φύλο και μεταναστευτικοί πληθυσμοί: Όψεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Κογκίδου, Δ., 1995. Μονογονεϊκές οικογένειες: πραγματικότητα, προοπτικές, κοινωνική πολιτική. Αθήνα: Λιβάνης.

Λαμπροπούλου, Κ.,1999, Φύλο και φροντίδα: Προβληματισμοί και αναθεωρήσεις στη σύγχρονη κοινωνική πολιτική, στο Θ. Σακελλαρόπουλος, (επιμ.), Η μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους. Αθήνα: Κριτική.

Μαγγανάρα, Ι., (επιμ.) 2011. Διακρίσεις κατά των γυναικών στην Εργασία, Σύνδεσμός για τα δικαιώματα της γυναικάς, Αθήνα: Οδυσσέας.

Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. (επιμ.), 2002. Οικογένεια και κράτος πρόνοιας στη νέα χιλιετία. Αθήνα: Gutenberg/ΕΚΚΕ.

Ματσαγγάνης, Μ., & Πετρόγλου, Α. 2001, Το σύστημα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες, Αθήνα: ΚΕΘΙ.text at: http://www.kethi.gr/attachments/171_GYNAIKES_SYSTIMA_KOINONIKIS_PROSTASIAS.pdf

Μίτσελ, Τζ.,1976. Η εποχή της γυναίκας, μτφρ. Μ. Αδαμάκη, Αθήνα: Πύλη [τίτλος πρωτοτύπου: Women’s Estate, New Left Review, τεύχ. 40 (1966)].

Μοντζίνι, Π., 2007. Εμπόριο γυναικών. Πορνεία, μαστροπεία και εκμετάλλευση, Αθήνα: Μελάνι, μτφρ. Φ. Ζερβού [τίτλος πρωτοτύπου: Il mercato delle donne].

Μουρίκη, Α., 2005. Η ισότητα των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης, στο Μ. Καραμεσίνη & Γ. Κουζής (επιμ.), Πολιτική Απασχόλησης: Πεδίο σύζευξης της οικονομικής και της κοινωνικής πολιτικής, Αθήνα: Gutenberg, σσ. 241-263.

Μουσούρου Λ. & Στρατηγάκη Μ., (επιμ.), 2004, Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής, Αθήνα: Guttenberg.

Μουσούρου, Λ. 2005. Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.

Μουσούρου, Μ.Λ. & Στρατηγάκη, Μ. επιμ., 2004. Ζητήματα οικογενειακής πολιτικής. Θεωρητικές αναφορές και εμπειρικές διερευνήσεις. Αθήνα: Gutenberg/ΚΕΚΜΟΚΟΠ.

Μουσούρου, Μ.Λ., 2002. Κοινωνιολογία της σύγχρονης οικογένειας.5η ανατ. Αθήνα: Gutenberg.

Μουσούρου, Μ.Λ., 2005, Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική, Αθήνα: Gutenberg.

Μπαλιμπάρ, Ε. & Βαλλερστάιν, Ι., 1991, Φυλή, Έθνος, Τάξη: Οι Διφορούμενες Ταυτότητες, Αθήνα: Πολίτης.

Μπουρντιέ, Π. 1999. Η ανδρική κυριαρχία, μτφρ. Π. Γεωργίου, Α. Καπέλλα, Σ. Νάσαινα, Ε. Σταματέλλου & Θ. Ψυχογιός, Αθήνα: Στάχυ [τίτλος πρωτοτύπου: La domination masculine].

Ντε Μπωβουάρ, Σ., 1979. Το δεύτερο φύλο, μτφρ. Κ. Σιμόπουλος, Αθήνα: Γλάρος [τίτλος πρωτοτύπου: Le deuxième sexe, Gallimard (1952)].

Παπαρρήγα Κωσταβάρα, Κ., 2007. Ο βιασμός:  Το έγκλημα, η δίκη, ο νόμος και οι κοινωνικές αντιλήψεις, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Πετρόγλου Π., & Δημητριάδη, Μ. 2002. Οδηγός καλών πρακτικών για το συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, Αθήνα: ΚΕΘΙ.

Στρατηγάκη, Μ. (επιμ.) 2003. Πολιτικές ισότητας των φύλων. Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και εθνικές πρακτικές Αθήνα: Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Στρατηγάκη, Μ., (επιμ.) 2003. Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ΄ΚΠΣ, ΕΥΣΕΚΤ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης. text at: http://www.eyeisotita.gr/elibrary/odigos_efarmoghs_isotitas_3KPS.pdf

Στρατηγάκη, Μ., 1996. Φύλο, Εργασία, Τεχνολογία, Αθήνα: Ο Πολίτης

Στρατηγάκη, Μ., 2006. Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές, στο Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιμ.) Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και Ελλάδα: Οικονομία, κοινωνία, πολιτικές, Αθήνα: Διόνικος, σσ. 279-299.

Στρατηγάκη, Μ., 2007. Το φύλο της κοινωνικής πολιτικής,  Αθήνα: Μεταίχμιο.

Στρατηγάκη, Μ., 2012. Ίσες ευκαιρίες κατά τις αναδιαρθρώσεις της αλυσίδας αξίας: Πολιτικές και Πρακτικές, στο: Γ. Πετράκη (επίμ), Διεθνείς μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας, Αθήνα: Gutenberg, ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 219-248.

Συμβούλιο της Ευρώπης, 1999. Η Ενσωμάτωση της Αρχής της ισότητας μεταξύ ανδρών και Γυναικών-Εννοιολογικό Πλαίσιο, Μεθοδολογία και Παρουσίαση «αξιόπιστων Πρακτικών, Ελληνική Έκδοση από τη Γ.Γ.Ι.

Συμεωνίδου, X. & Μαγδαληνός, Μ., 2007. Πολιτικές για την οικογένεια στις χώρες της ΕΕ. Αθήνα: Σάκκουλας.

Συμεωνίδου, Χ., 2000. Επιθυμητό και πραγματικό μέγεθος οικογένειας, Αθήνα: ΕΚΚΕ.

Συνήγορος του Πολίτη, 2013. Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις: Ειδική Έκθεση 2012, Αθήνα: ΣτΠ.

Φεμινισμός και Μαρξισμός –Πέντε Κλασσικά Κείμενα- μετάφραση στα Ελληνικά. http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_feminism_marxism.php

Χαλκιά, Α., 2007, Το άδειο λίκνο της δημοκρατίας: Σεξ-έκτρωση και Εθνικισμός στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.