Άλλα Ερευνητικά Έργα

2012/10/01

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2005-2009: WORKS “Work Organization and Restructuring in the Knowledge Society” (FP6) (www.worksproject.be)
Συντονιστήςφορέας: Catholic University of Leuven, Βέλγιο
Φορέας υλοποίησης στην Ελλάδα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ
Επιστημονική υπεύθυνη: Επίκουρη καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη
Χρηματοδότηση: ΕΕ – 6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο για την Έρευνα
Έργο: Μέλος της ερευνητικής ομάδας. Υπεύθυνη για την οριζόντια διάσταση του φύλου και συγγραφέας δύο εκθέσεων των αποτελεσμάτων.

2003-2005: “Women in Leadership in Business and Agriculture”
Συντονιστής φορέας: Υπουργείο για τα Παιδιά και την Οικογένεια, Νορβηγία.
Φορέας υλοποίησης στην Ελλάδα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
Χρηματοδότηση: ΕΕ – Πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων (2001-2005)
Έργο: Επιστημονική υπεύθυνη και συντονίστρια του ελληνικού σκέλους του προγράμματος. Οργάνωση της διακρατικής συνάντησης στην Αθήνα και των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups). Επιμέλεια της ελληνικής έκθεσης. Σχολιασμός της ευρωπαϊκής έκθεσης.

2000-2003: IPROSEC “Για τη βελτίωση της ανταπόκρισης και των αποτελεσμάτων των πολιτικών στις κοινωνικό – οικονομικές προκλήσεις: μεταβαλλόμενες οικογενειακές δομές, πολιτικές και πρακτικές” (FP5).
Συντονιστής φορέας: Loughborough University, Ηνωμένο Βασίλειο.
Φορέας υλοποίησης στην Ελλάδα: ΚΕΚΜΟΚΟΠ
Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Λουκία Μ. Μουσούρου.
Χρηματοδότηση: ΕΕ – 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα
Έργο: Βασική ερευνήτρια. Συντονισμός της επιτόπιας έρευνας. Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις. Οργάνωση της συνάντησης των φορέων πολιτικής. Συγγραφή των εθνικών εκθέσεων και επιμέλεια του συλλογικού τόμου (με την Λουκία Μ. Μουσούρου).

2000-2001: Μελέτη για την αποτίμηση των επιπτώσεων με βάση το φύλο του θεματικού άξονα “Βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων και της κοινωνικο-οικονομικής γνώσης” του 5ου Προγράμματος–Πλαισίου για την Έρευνα (FP5).
Φορέας υλοποίησης: TACITUS s.p.r.l., Βέλγιο.
Έργο: Σύμβουλος της μελέτης.

1990-1991: Οι γυναίκες του Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία) στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Προβλήματα και προοπτικές
Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGV).
Έργο: Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας (με τη Ντίνα Βαΐου και τη Ζωή Γεωργίου).

1989: Κοινωνικές υποδομές και γυναικεία απασχόληση.
Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Ευρώπης (CREW)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGV).
Έργο: Διεξαγωγή του ελληνικού τμήματος της έρευνας.

1989: Πρόγραμμα δράσης για τις μετανάστριες επιχειρηματίες.
Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Ευρώπης (CREW)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGV).
Έργο: Διεξαγωγή του ελληνικού τμήματος της έρευνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

2004-2006: Φύλο και μεταναστευτικοί πληθυσμοί. Όψεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής πολιτικής.
Φορέας υλοποίησης: ΚΕΚΜΟΚΟΠ.
Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη
Χρηματοδότηση: ΕΠΕΑΕΚ II – ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι.
Έργο: Συμμετοχή στον σχεδιασμό της ερευνητικής πρότασης και συντονισμός του φακέλου υποβολής. Επιστημονική υπεύθυνη του Πακέτου Εργασίας «Βασική επιτόπια έρευνα: Σχέσεις Φύλου στην καθημερινή ζωή» και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πακέτου Εργασίας «Εξειδικευμένη επιτόπια έρευνα: Φορείς Παροχής Υπηρεσιών – Εκπαίδευση – Φροντίδα – Υγεία».

2002-2003: Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π του Γ΄Κ.Π.Σ.
Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
Έργο: Επιστημονική υπεύθυνη. Σχεδιασμός του οδηγού. Επιλογή της ομάδας έργου. Παρακολούθηση των εργασιών.

2002-2003: Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για την εκπόνηση του Οδηγού εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των Δράσεων των Ε.Π. του Γ΄Κ.Π.Σ., Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ).
Φορέας υλοποίησης: ΚΕΘΙ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – ΕΥΣΕΚΤ
Έργο: Επιστημονική υπεύθυνη. Σχεδιασμός της μελέτης. Επιλογή της ομάδας έργου. Παρακολούθηση των εργασιών.

2002: Θετικές δράσεις για την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών στις ΜΜΕ και στις μεγάλες επιχειρήσεις.
Φορέας υλοποίησης: ΚΕΘΙ
Έργο: Επιστημονική υπεύθυνη. Σχεδιασμός της μελέτης. Επιλογή της ομάδας μελέτης. Παρακολούθηση των εργασιών.

1991-1992: Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στις μεταβαλλόμενες σχέσεις των φύλων.
Φορέας υλοποίησης: Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης στις Κοινωνικές Επιστήμες (Κέντρο της Βιέννης).
Έργο: Σχεδιασμός και διεξαγωγή του ελληνικού σκέλους της έρευνας.

1988-1989: Οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στη οργάνωση και τις συνθήκες εργασίας στο Τραπεζικό κλάδο.
Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Χρηματοδότηση: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Γιώτα Κραβαρίτου
Έργο: Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα.

1987-1988: Η εκμηχάνιση της αγροτικής παραγωγής και η συμμετοχή των γυναικών στις αγροτικές εργασίες. Η περίπτωση του Νομού Ηρακλείου.
Χρηματοδότηση: Αγροτική Τράπεζα, Τμήμα Μελετών.
Έργο: Σχεδιασμός και υλοποίηση της μελέτης (με την Ελένη Αλιτζόγλου).

1986-1987: Προκαταρκτική μελέτη τουριστικής αξιοποίησης παραλιακής ζώνης Νομού Ροδόπης.